.

Η Εταιρεία

Η «Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών από το 2006 αποπερατώνοντας ποικίλα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα.

Την εταιρεία στελεχώνουν μηχανικοί μεγάλης μελετητικής και κατασκευαστικής εμπειρίας που επιβλέπουν τα εν λόγω έργα.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρομηχανολογικά και Έργων Περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρουμε βιομηχανικά και ενεργειακά έργα πάσης φύσεως, ηλεκτρολογικές - μηχανολογικές, κτιριακές και τουριστικές εγκαταστάσεις.

Επίσης την ανάληψη, μελέτη , κατασκευή και λειτουργία κάθε φύσεως έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, διαχείρισης πόσιμου νερού, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων και εξυγίανση εδαφών.

Το 2017 η εταιρεία εντάσσεται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με αρ. ΜΕΕΠ: 30648 και τις εξής κατηγορίες έργων:

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
  • ΛΙΜΕΝΙΚΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Λόγοι Επιλογής

Άριστη Τεχνογνωσία

Πολυετή εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο

Άρτια τεχνική κατάρτιση

Έμπειρο εργατικό δυναμικό

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας εγγυώνται

την ποιότητα της κατασκευή σας !