.

Η Εταιρεία

Η «Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών από το 2006 αποπερατώνοντας ποικίλα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα.

Την εταιρεία στελεχώνουν μηχανικοί μεγάλης μελετητικής και κατασκευαστικής εμπειρίας που επιβλέπουν τα εν λόγω έργα.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρομηχανολογικά και Έργων Περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρουμε βιομηχανικά και ενεργειακά έργα πάσης φύσεως, ηλεκτρολογικές - μηχανολογικές, κτιριακές και τουριστικές εγκαταστάσεις.

Επίσης την ανάληψη, μελέτη , κατασκευή και λειτουργία κάθε φύσεως έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, διαχείρισης πόσιμου νερού, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων και εξυγίανση εδαφών.

Το 2017 η εταιρεία εντάσσεται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, με αρ. ΜΕΕΠ: 30648 και τις εξής κατηγορίες έργων:

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ
  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
  • ΛΙΜΕΝΙΚΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Πιστοποιήσεις

"H πολιτική υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που ακολουθεί η Τ&Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ εστιάζει στην πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, καθώς και την πρόληψη τυχόν ρύπανσης στο περιβάλλον και φθοράς σε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία της Τ&Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα TÜV Austria Hellas σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007, αντίστοιχα.

Λόγοι Επιλογής

Άριστη Τεχνογνωσία

Πολυετή εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο

Άρτια τεχνική κατάρτιση

Έμπειρο εργατικό δυναμικό

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας εγγυώνται

την ποιότητα της κατασκευή σας !